Diensten

Bodemkartering

Bodemkartering

Onderzoek naar bodemtypen en profielen ten behoeve van beheer. Lees meer »

Faunaonderzoek

Faunaonderzoek

Onderzoek naar beschermde dieren bij ruilverkavelingen, beheerplannen en bouwplannen. Lees meer »

Floraonderzoek

Floraonderzoek

Onderzoek naar bijzondere vegetatie bij herinrichtingen, beheerplannen en agrarisch natuurbeheer Lees meer »

Historisch landschapsonderzoek

Historisch landschapsonderzoek

Onderzoek naar de oorspronkelijke functie van terreinvormen en beplanting. Door gericht beheer leesbaar maken ¬†voor de bezoeker. Lees meer »

Home

Lees meer »

Inrichting en beheer

Inrichting en beheer

Advisering en begeleiding bij aanleg faunavoorzieningen Lees meer »

Natuurbegrazing

Natuurbegrazing

Sinds 2010 begrazen we natuurlijke graslanden met een groep Shetlandschapen. Dit ras is bijzonder zelfredzaam. Lees meer »

Natuureducatie

Natuureducatie

Organisatie van praktische onderwijsvormen om kinderen in aanraking te brengen met natuur Lees meer »

Onderzoek waterhuishouding

Onderzoek waterhuishouding

Onderzoek naar natuurlijk waterbeheer, waterberging en verdroging. Lees meer »